betnis giriş
betnis
betnis
yakabet giriş
nisbar giriş
nisbar

HOPA BELEDİYESİ İMAR PLANINA 700 YURTTAŞ İTİRAZ ETTİ

Mezarlıkların park alanı ,belediye başkanının arsasına özel imar iznin verildiği Hopa belediye meclis toplantısında ilave ve revizyon imar Planı’nın kabulü ile ilgili olarak alınan kararlar tartışma yarattı. Hopalı 700 yurttaş..

HOPA BELEDİYESİ İMAR PLANINA 700 YURTTAŞ İTİRAZ ETTİ
Son Güncelleme: Whatsapp

Mezarlıkların park alanı ,belediye başkanının arsasına özel imar iznin verildiği Hopa belediye meclis toplantısında ilave ve revizyon imar Planı’nın kabulü ile ilgili olarak alınan kararlar tartışma yarattı. Hopalı 700 yurttaş imar planına karşı itiraz dilekçesi verdi.

Gençağa KARAFAZLI –

HOPA

06.12.2019 tarihinde yapılan Hopa Belediye Meclisi toplantısında meclis tarafından oy çokluğu ile reddedilen İlave ve Revizyon planı, bazı rötuşlar yapılarak tekrar yeni Plan’mış gibi gündeme getirilip kabul edildi.

Kabul edilen palanda eksiklerin olduğu, bir parselden belediye başkanının hissedar olduğu parsele özel imar izni verildiği, ayrıca Ortahopa mahallesinde ayni alanda 2 Cami yerinin plana işlendiği, mezarlıkların ise park alanı olarak belirlendiği imar planına Belediye Meclis üyesi Enver Korzayile Sol Parti den Nefise Yenigün karşı çıktı.

“İMAR PLANINDA CENGİZ HOLDİNGE DEPOLAMA ALANI”

Yurttaşlar bu durumu aynı planını(bazı küçük nüans değişiklikler yapılarak) yeni planmış gibi mecliste onaylatılması gayri hukuki bir durumu ortaya koymaktadır diyerek plana 700 itiraz dilekçesi verdi. Yasa gereği yurttaşların dilekçeleri 15 gün içerisinde cevaplanması gerekirken , verilen 700’e yakın itiraz dilekçesi imar komisyonuna havale edilmiş ve 2021 yılı şubat ayı toplantısına bu itirazların karara bağlanmasına karar verildi.

Hopa belediyesince hazırlanan imar planın da Artvin’de siyanürlü altın çıkaran Cengiz Holdinge “depolama alanı” olarak rant sal plana işlendi.

Belediye meclisinde yapılan oylamada, Sol Parti den Nefise Yenigün, Enver Korzay ret oyu verdi. Halkevinden meclis üyesi Tayland Kaya ile AKP’li üye Seyhan Altunsoy çekimser kalırken CHP, AKP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla plan kabul edildi.

Hopa belediyesi imar planında eksiklerin neler olduğunu rize nabız editörleri bir bir inceleyerek yayınladı.

1) Meclis toplantısında İlave ve Revizyon imar planı görüşülürken İmar Komisyonu raporu okunurken, İmar Komisyon üyesinden biri komisyon çalışmalarında imar planını talep etmesine rağmen kendisine gösterilmediği ve görmediği ve inceleme olanağı verilmediği bu yüzden plan hakkında komisyonca hazırlanan raporu imzalamayacağını belirterek, bu talebini içeren yazılı beyanını mecliste okumuş ve karşı şerh yazısını Belediye Başkanına sunmuştur. Ortaya çıkan bu durum ilave ve revizyon imar planının komisyon üyelerinden saklanarak, söz konusu plan komisyon üyelerine gösterilmeden komisyon raporu hazırlandığını göstermekte, sonuç itibarı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi hükümlerine aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır.

2) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi;”İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır. Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. “hükmünü getirmiştir.

Bu açık ve bağlayıcı hükme rağmen Hopa Belediyesi hazırladığı ilave ve revizyon planının komisyonda görüşülmesi aşamasında bu hükümdeki bağlayıcı çalışmaları yapmamış ve aleni ve de kasıtlı şekilde uygulamamıştır. Bu yönüyle de planın komisyondaki çalışmaları mevzuata aykırı bir şekilde yürütülmüştür.

“YASAYA AYKIRI UYGULAMA YOLUNA GİDİLDİ”

3) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi;”Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında «düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez. “hükmünü getirmektedir. Kanunda belirlenen bu açık hükme rağmen Hopa belediyesi bu hükme uymamış, hazırlanan İlave ve Revizyon planında Ortahopa ve Bucak Mahallelerinde kanunda belirtilen yüzde kırkbeşlik oran aşılmış bu yönüyle tamamen yasaya aykırı bir uygulama yoluna gidilmiştir.

4) 20Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî gazete ‘de yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.maddesiyle getirilen ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen EK:8 Madde ile eklenen değişiklikte “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz. Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır. “hükmüne rağmen İlçemiz Bucak Mahallesi ve Ortahopa Mahallesindeki imar uygulamalarında bu yasal hükme uyulmamış, başka mahallelerde gerekli olan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları haksız bir şekilde bu mahallelerin üzerine yıkılmıştır.

“ALANINDA UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİR PLANCILAR PLANLAMA ÇALIŞMASINA DÂHİL EDİLMEDİ”

5) 3194sayılıİmar Kanunu’nun 38.maddesinde açıkça konan; “İmar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fennî mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konulan ve ilgili kanunlarına göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancılar deruhte ederler.” şeklindeki hükme rağmen Hopa Belediyesi bu hükmünde göz önüne almayarak alanda uzman mühendis ve mimarlar planlama çalışmasına dahil edilmemiştir.

“PLANDA DEPRE TOPLANMA ALANLARI YOK SAYILDI”

6) Planda mutlak suretle yer verilmesi gereken deprem anında insanların toplanması gereken alanların belirlenmesi hususu göz ardı edilmiş, plan bu yönüyle de eksik ve kadük duruma düşmüştür.

7) Planı Hazırlayan plancının Plan çalışması sırasında düştüğü notlar bile dikkate alınmamış plancının önerdiği kesinti oranları dikkate alınmayarak insanların aleyhine oluşturulmuş bir kesinti oranları haksız bir şekilde plana eklenip işlenmiştir.

“RED EDİLEN PLAN RÜTÜŞLENEREK YENİ İMİŞ GİBİ KABÜL EDİLDİ”

8) 06.12.2019 tarihinde yapılan Hopa Belediye Meclisi toplantısında meclis tarafından oy çokluğu ile reddedilen İlave ve Revizyon planı, bazı rötuşlar yapılarak tekrar yeni planmış gibi yeniden gündeme getirilmiş ve Aralık2019 tarihli meclis toplantısında reddedilen plan bu sefer bazı rötüşler yapılarak kabul edilmiştir. Ortaya çıkan bu durum daha önce reddedilen planın mükerrer düzenlemesiyle yeniden meclise getirilip yeni planmış gibi bir ortam yaratılarak kabul edilmesi Hopa belediye meclisinin daha önce verdiği kararını çiğnemiş olduğu durumunu ortaya koymuştur. Bun uygulama yasalara aykırı bir durum arz etmektedir. Aynı planını(bazı küçük nüans değişiklikler yapılarak) yeni planmış gibi mecliste onaylatılması gayri hukuki bir durumu ortaya koymaktadır.

Revizyon ve ilave imar planında toplam 781 525 m2 alan sosyal donatı ve yeşil alan olarak kesilmiştir. Plan notlarında ki hesaplamalarda 205 688 m2 alan, kanunun ve çevre şehircilik bakanlığının kabul ettiği sosyal donatı alanları yeşil alan kesintisinden fazladır. Bu kesintiler mevcut yerleşim alanının dan kesilmemiş yeni imara açılan gelişme alanlarından kesilmiştir.

“PLANA 700 YURTTAŞ İTİRAZ ETTİ”

Mevcut yerleşim alanları ile yeni ilave gelişme alanları arasındaki bu eşitsizliğin giderilmesi için fazlaya ilişkin 205 688 m2 alanın gelişme alanından kaldırılması gerekmektedir. Meclis üyesi arkadaşlarımın bu durumu dikkate almasını dilerim

10-Hopa Belediye meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında imar planı Ile ilgili vatandaşlarca Belediye Başkanlığına verilen 700’e yakın itiraz dilekçesi imar komisyonuna havale edilmiş ve 2021 yılı şubat ayı toplantısına bu itirazların Karara bağlanmasına karar verilmiştir.

11) Orta Hopa mahallesinde aynı parsele 2 adet cami konulmuştur.

“BELEDİYE BAŞKANININ HİSSEDAR OLDUĞU ARSAYA ÖZEL İZİN”

12)Sundura Mahallesinde Hopa’ da tek ve benzeri olmayan “Günü birlik tesis alanı” adrese teslim şeklinde bazı kişilere özel avantaj sağlayıcı İmar uygulaması Yapılmıştır. Bu alan Belediye başkanı Taner EKMEKÇİ hissesinin olduğu arazi olup ilgili arsaya yasalara aykırı olarak emsal: 1 verilmiştir.(alttaki fotoğraf)

13)Sundura Mahallesinde Hopa Şehir stadının çevresindeki parsellerde kat yükseklikleri taban alan oturumu ve emsaller plana işlenmemiştir. Bu durum bazı kişilere özel rant sağlandığı durumunu ortaya koymaktadır.

“MEZARLIKLAR PARK ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ”

14)Cumhuriyet mahallesindeki cami etrafındaki mezarlık planda iki parça halinde park olarak gösterilmiştir.

15)kayalık ve yer şeklindeki arazilere mesire alanı konulmuş. Yol yapılmayacak dik, uçurum ve kayalık yerlere yol konulmuş. Planda arazinin jeolojik durumu dikkate alınmamış.

“CENGİZ HOLDİNGE DEPOLAMA ALANI”

16)Hopa’nın girişinden sahil boyu çıkışına dek kıyı şeridinde tek bir yer depo alanı olarak belirlenmiş. Bu yer de eski petrol ofisinin bulunduğu alan olup bu alan cengiz holding tarafından özelleştirme sonucu devletten alınmıştır. Bu alan Hopa belediyesince hazırlanan imar planında Artvin’de siyanürlü altın çıkaran cengiz Holdinge “depolama lanı” olarak rant sal plana işlenmiştir. ”
Öte yandan bu alanda bulunan depolama alanının 30 yıl öncesine dayandığı var olan bir alan olduğu yeni bir durum olmadığı kaydedildi.

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.